CONSOLE.LOG() trong javascript là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 92

Trong Javascripthàm console.log() thường được sử dụng để debug, nó có nhiệm vụ show ra giá trị của tất cả các loại dữ liệu như number, integer, array, object, chính vì vậy khi muốn biết trong một biến đó có giá trị gì thì ta sẽ sử dụng hàm console.log().

Lệnh console.log() có cú pháp console.log(value), trong đó value là biến hoặc giá trị mà bạn muốn in ra.

Ví dụ:

var website = 'it.die.vn';
console.log(website);