Hàm file_exists() trong PHP là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 6

Hàm file_exists() trong PHP kiểm tra xem file hoặc thư mục có tồn tại không.

Trả về TRUE nếu file hoặc thư mục được xác định bởi filename là tồn tại, nếu không là FALSE.

Cú pháp: file_exists($path);

Trong đó $path là đường dẫn đến file đó.

Ví dụ:

<span class="pun">&lt;?</span><span class="pln">php
   $path </span><span class="pun">=</span> <span class="str">'/dievn/index.htm'</span><span class="pun">;</span>
   
   <span class="kwd">if</span> <span class="pun">(</span><span class="pln">file_exists</span><span class="pun">(</span><span class="pln">$path</span><span class="pun">))</span> <span class="pun">{</span><span class="pln">
      echo </span><span class="str">"FILE có tồn tại"</span><span class="pun">;</span>
   <span class="pun">}</span>
   <span class="kwd">else</span> 
   <span class="pun">{</span><span class="pln">
      echo </span><span class="str">"FILE không hề tồn tại"</span><span class="pun">;</span>
   <span class="pun">}</span>
<span class="pun">?&gt;</span>