Hàm implode trong PHP là gì?

02/May/2021 Lượt xem: 14

Hàm implode($delimiter, $piecesarray); này ngược với hàm explode, nó chuyển một mảng $piecesarray thành chuỗi và mỗi phần tử cách nhau bởi chuỗi $delimiter

Ví dụ

echo implode(' ', array(

    'freetuts',

    'xin',

    'chào',

    'các',

    'bạn'

));

// kêt quả là freetuts xin chào các bạn