Khái niệm, định nghĩa Hàm slideUp() trong jQuery là gì?

Hàm slideUp(): Ẩn các thành phần phù hợp với hiệu ứng chuyển động trượt (slide).

Phương thức slideUp(speed,[callback]) trong jQuery ẩn tất cả phần tử đã so khớp bởi điều chỉnh chiều cao của chúng và kích hoạt một callback tùy ý sau khi hoàn thành.

Cú pháp

Sau đây là cú pháp cho slideUp(speed,[callback]) trong jQuery:

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức slideUp(speed,[callback]) trong jQuery:

  • speed − Một chuỗi biểu diễn một trong ba tốc độ đã định trước (“slow”, “normal”, hoặc “fast”) hoặc số mili giây để chạy hiệu ứng (ví dụ 1000).
  • callback − Đây là tham số tùy ý biểu diễn một hàm để gọi một khi hiệu ứng hoàn thành.