Hàm strip_tags trong php là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 14

Hàm strip_tags( $string, $allow_tags ) này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được khai báo ở $allow_tags.

echo strip_tags('<b>vlo.vn</b>', 'b');

Kết quả: “vlo.vn”