Hàm STRTOLOWER() trong php là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 12

Hàm strtolower() chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

Lưu ý: Chức năng này là nhị phân an toàn.

Cú pháp:

strtolower(string)

Ví dụ:

<?php
echo strtolower("Hello WORLD.");
?>

Kết quả:

hello world.