Hàm ucfirst trong PHP là gì?

02/May/2021 Lượt xem: 10

Định nghĩa và cách sử dụng hàm ucfirst

Hàm ucfirst() chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa.

Cú pháp:

ucfirst(string)
  Mô tả
string Bắt buộc. Chỉ định chuỗi để chuyển đổi
Giá trị trả về: Trả về chuỗi được chuyển đổi
PHP Version: 4+

 

Ví dụ

Chuyển đổi ký tự đầu tiên của “hello” sang chữ hoa cho chữ cái đầu tiên

<?php
echo ucfirst("hello world!");
?>

Kết quả: Hello world!