Khái niệm, định nghĩa Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS là gì?

Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS là một tập hợp có thứ tự các nhãn gắn theo gói để truyền tải thông tin về nhiều FEC mà gói nằm trong và về các LSP tương ứng mà gói sẽ đi qua.

Ngăn xếp nhãn cho phép MPLS hỗ trợ định tuyến phân cấp (một nhãn cho EGP và một nhãn cho IGP) và tổ chức đa LSP trong một trung kế LSP