Khái niệm, định nghĩa Label Switching Forwarding Table (Bảng chuyển mạch chuyển tiếp nhãn) là gì?

Bảng chuyển mạch chuyển tiếp nhãn (Label Switching Forwarding Table) trong MPLS là bảng chuyển tiếp nhãn có chứa thông tin về nhãn đầu vào, nhãn đầu ra, giao diện đầu ra và địa chỉ điểm tiếp theo.