Thẻ label là gì trong html?

01/May/2021 Lượt xem: 35

Định nghĩa và sử dụng Tag <label> định nghĩa nhãn cho thành phần <input />. Tag <label> không hiển thị bất cứ gì đặc biệt như in đậm, in nghiêng. Nó chỉ là một thẻ để bạn có thể gọi tên nó trong css hoặc javacript.

Nhiệm vụ chính của nó là một thành phần của form thường đứng trên thẻ input(nhập liệu). Dùng để ngăn cách giữa 2 thẻ nhập liệu input để cho người dùng biết họ đang nhập nội dung gì. 

Ví dụ: 

<label>Họ tên:<input type=”text” name=”hoten” placeholder=”Điền đầy đủ họ tên”></label>