Khái niệm, định nghĩa Lệnh SHOW TABLES trong SQL là gì?

Lệnh SHOW TABLES được sử dụng để hiển thị tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL hiện đang được chọn.