Khái niệm, định nghĩa LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS là gì?

LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS là bảng kết nối trong LSR có chứa giá trị nhãn/FEC được gán và cổng ra cũng như thông tin về đóng gói phương tiện truyền