Khái niệm, định nghĩa LSP (Đường chuyển mạch nhãn) là gì?

LSP (Đường chuyển mạch nhãn) trong MPLS là tuyến tạo ra từ đầu vào đến đầu ra của mạng MPLS dùng để chuyển tiếp gói của một FEC nào đó sử dụng cơ chế chuyển đổi nhãn (label-swapping forwarding).