Khái niệm, định nghĩa LSR biên là gì?

LSR biên nằm ở biên của mạng MPLS.

LSR này tiếp nhận hay gửi đi các gói thông tin từ hay đến mạng khác (IP, Frame Relay,…). LSR biên gán hay loại bỏ nhãn cho các gói thông tin đến hoặc đi khỏi mạng MPLS.

Các LSR này có thể là Ingress Router (router lối vào) hay egress router (router lối ra).