Khái niệm, định nghĩa LSR (Label switch Router) là gì?

LSR (Label switch Router) là thiết bị (Router hay Switch) sử dụng trong mạng MPLS để chuyển các gói tin bằng thủ tục phân phối nhãn.

Có một số loại LSR cơ bản sau: LSR biên, ATM-LSR, ATM-LSR biên.