Installation (Cài đặt)

12 tháng trước | I
Việc cài đặt (tiếng Anh: installation hay setup) một chương trình (gồm cả trình điều khiển) là hành động và kết quả của việc đặt một ...