LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS

11 tháng trước | L
LIB (Cơ sở dữ liệu nhãn) trong MPLS là bảng kết nối trong LSR có chứa giá trị nhãn/FEC được gán và cổng ra cũng như thông tin về đóng ...