DataBase (Cơ sở dữ liệu)

3 năm trước | D
Khái niệm – Định nghĩa: Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó ...