LSP (Đường chuyển mạch nhãn)

11 tháng trước | L
LSP (Đường chuyển mạch nhãn) trong MPLS là tuyến tạo ra từ đầu vào đến đầu ra của mạng MPLS dùng để chuyển tiếp gói của một FEC nào đó ...