FEC (Forwarding Equivalence Classes)

11 tháng trước | F
FEC (Forwarding Equivalence Classes) trong MPLS là khái niệm được dùng để chỉ một nhóm các gói được đối xử như nhau qua mạng MPLS ngay ...