Gói tin dán nhãn trong MPLS

11 tháng trước | G
Trong MPLS, một gói tin dán nhãn là một gói tin mà nhãn được mã hoá trong đó. Trong một vài trường hợp, nhãn nằm trong mào đầu của gói ...