Operating system – Hệ điều hành

4 năm trước | H
* Khái niệm Hệ điều hành: Hệ điều hành là một hệ thống các chương trình hoạt động giữa ngƣời sử dụng (user) và phần cứng của máy tính. ...