Label (Nhãn) trong MPLS

11 tháng trước | L
Nhãn (Label) trong MPLS là một thực thể độ dài ngắn và cố định không có cấu trúc bên trong. Nhãn không trực tiếp mã hoá thông tin của ...