Punched card (Thẻ bấm lỗ)

1 năm trước | P
Thẻ bấm lỗ (punched card) là một mảnh giấy cứng được sử dụng để chứa thông tin kỹ thuật số đại diện bởi sự hiện diện hay không có ...