File MDB là gì? Giải thích chi tiết

01/May/2021 Lượt xem: 26

MDB là một tập tin cơ sỡ dữ liệu được tạo bởi chương trình cơ sỡ dữ liệu rất phổ biến Microsoft Access.

Chương trình này được tích hợp sẵn trong MS Office và chỉ dành cho hệ điều hành Windows. MDB có thể dùng để nhập vào nhiều chương trình khác nhau.

MDB có thể cung cấp các cấu trúc cở sỡ dữ liệu dưới dạng bảng biểu và trường cũng như là các tựa đề cơ sỡ dữ liệu (database entry), các dòng bảng bao gồm các mẫu điền và thêm nữa.