Math.abs() trong javascript là gì?

02/May/2021 Lượt xem: 37

Hàm Math.abs () trong JavaScript được sử dụng để trả về giá trị tuyệt đối của một số. Nó lấy một số làm tham số của nó và trả về giá trị tuyệt đối của nó.

Cú pháp

Math.abs(value)
 

Các trường hợp lỗi

1. Một chuỗi không phải là số được truyền thì tham số trả về NaN

2. Một mảng có nhiều hơn 1 số nguyên được truyền, tham số trả về NaN

3. Một biến rỗng được truyền, tham số trả về NaN

4. Một chuỗi rỗng được truyền thì tham số trả về 0

5. Một mảng trống được truyền thì tham số trả về 0

Ví dụ

<!-- ADDITION INSIDE FUNCTION EXAMPLE -->
<script type="text/javascript"> 
    document.write(Math.abs(7+9));         
</script>