Khái niệm, định nghĩa None Capturing Group là gì?

None Capturing Group là quy tắc trong Regular Expression để biểu thức con nào đó sẽ không xuất hiện trong kết quả về, là khái niệm ngược lại với Capturing Value.

Cách sử dụng: Thêm dấu :? phía trước.

Ví dụ: