Extended Validation (EV)

6 tháng trước | E
Extended Validation (EV) là một hình thức xác minh đặc biệt của của các nhà cung cấp dịch vụ xác thực chứng chỉ số (Certificate ...

Google Analytics(GA)

6 tháng trước | G
Google Analytics(GA) là một dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Google nhằm đánh giá hiệu quả của các hoạt động Online Marketing (bao gồm SEO ...

CDN(Content delivery network)

6 tháng trước | C
CDN(Content Delivery Network) = Mạng giao dịch nội dung: Hệ thống các máy tính được kết nối với nhau qua Internet để truyền nội dung ...

Google Pagespeed Insights

6 tháng trước | G
Google Pagespeed Insights là một bộ tiêu chuẩn đo lường về khả năng thân thiện của website (đối với thiết bị di động và máy tính để ...

Google PageSpeed

6 tháng trước | G
Google Pagespeed là một module dành cho ứng dụng Apache và NGINX – là hai ứng dụng phổ biến vốn được dùng để sử dụng máy chủ website ...

CloudFlare.

6 tháng trước | C
Cloudflare là một nhà cung cấp dịch vụ reverse proxy, là một loại proxy server trung gian giữa một máy chủ và các client.  Là một dịch ...

CAPTCHA

6 tháng trước | C
CAPTCHA viết tắt của ‘Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart’ (Phép thử Turing công cộng hoàn ...

Amazon Aurora

6 tháng trước | A
Amazon Aurora (Aurora) là một cơ sở dữ liệu quan hệ được cung cấp bởi Amazon, được quản lý đầy đủ, tương thích với MySQL và PostgreSQL ...

Ứng dụng web (web-based app)

6 tháng trước | U
Ứng dụng là một loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó người dùng muốn thực hiện. ...

Ứng dụng gốc(Native app)

6 tháng trước | U
Ứng dụng gốc(Native app) là những ứng dụng được viết riêng cho một loại nền tảng như iOS, Android, Windows Phone bằng các ngôn ngữ ...

Website

6 tháng trước | W
Website là một tập hợp các trang web con – một loại siêu văn bản (tập tin dạng HTML hoặc XHTML), bao gồm văn bản, hình ảnh, ...

Hybrid Application

6 tháng trước | H
Hybrid Application(Ứng dụng lai) là ứng dụng kết hợp của cả Mobile Web App và Native App. Theo đó, các phần cơ bản của ứng dụng vẫn ...

XAML(eXtensible Application Markup Language)

6 tháng trước | X
XAML – Extensible Application Markup Language (phát âm là “zammel”) là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để thể hiện các đối tượng trong ...

Universal Windows Platform

6 tháng trước | U
UWP(Universal Windows Platform ) là một cấu trúc ứng dụng thống nhất giữa các nền tảng được tạo bởi Microsoft và được giới thiệu lần ...