Khái niệm, định nghĩa RegEx (Regular Expression) trong PHP là gì?

Regular Expression viết tắt là RegEx là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, là biểu thức chính quy được dùng để xử lý chuỗi thông qua biểu thức riêng của nó, các biểu thức có nguyên tắc riêng, phải tuân theo nguyên tắc đó thì biểu thức của bạn mới hoạt động được.

Regular Expression không gì khác ngoài một dãy hoặc một pattern của các ký tự. Chúng cung cấp cơ sở cho tính năng so khớp mẫu.

Sử dụng Regular Expression, bạn có thể tìm kiếm một chuỗi cụ thể bên trong một chuỗi khác, bạn có thể thay thế một chuỗi bởi chuỗi khác và bạn có thể phân chia một chuỗi thành các chuỗi con.

PHP cung cấp nhiều tính năng cụ thể cho hai tập hợp Regular Expression, mỗi tính năng tương ứng với một kiểu Regular Expression cụ thể. Bạn có thể sử dụng bất kỳ kiểu nào dựa trên sở thích của bạn.

  • POSIX Regular Expression
  • PERL Style Regular Expression