Khái niệm, định nghĩa Response time (Thời gian đáp ứng) trong đánh giá hiệu năng mạng là gì?

Khi một yêu cầu được gửi tới hệ thống và chờ phúc đáp, sẽ có một khoảng thời gian dành cho việc xử lý trước khi trả về kết quả, khoảng thời gian này được gọi là thời gian đáp ứng, bao gồm thời gian đi, thời gian xử lý yêu cầu và thời gian trở về hệ thống yêu cầu.

Đây là tham số rất quan trọng ảnh hưởng tới quá trình đánh giá khả năng giải quyết vấn đề khi có yêu cầu và hạ tầng truyền thông. Thời gian đáp ứng chậm thường do khả năng giải quyết vấn đề của ứng dụng, hạn chế trong truyền và nhận thông tin trên giao thức và hạ tầng truyền thông tin. Có thể chỉ ra một số các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian đáp ứng như sau:

  • Quá tải trong các phân đoạn mạng.
  • Các lỗi xuất hiện trên mạng.
  • Khiếm khuyết khi mở rộng mạng. 9
  • Xử lý các thông tin quảng bá trên mạng chưa tốt.
  • Thiết bị mạng kém chất lượng.
  • Quá tải trên các nút mạng.