Khái niệm, định nghĩa Software Engineer (Kỹ sư phần mềm) là gì?

Software Engineer – Thuật ngữ “#engineer” hay “#softwareengineer” (Kỹ sư phần mềm) thường dành riêng cho những lập trình viên ở trình độ cao nhất. Engineer thường thông thạo ít nhất 3 ngôn ngữ lập trình và sử dụng nhiều kĩ năng để thiết kế và xây dựng cấu trúc tổng thể của ứng dụng. Họ kết hợp các mô-đun lại với nhau thành sản phẩm cuối cùng để hình thành nên giao diện trắng, phần cốt lõi của ứng dụng, sau đó làm việc với các programmer và developer để hoàn chỉnh tất cả tính năng theo thiết kế.