Khái niệm, định nghĩa Sự kiện trong Javascript là gì?

Sự kiện trong Javascript là một hành động nào đó tác động lên đối tượng HTML mà ta có thể bắt được sự kiện này và thực hiện những hành động nào đó.

Tất cả các sự kiện thông dụng:

STTEvent NameDescription
1onclickXảy ra khi click vào thẻ HTML
2ondbclickXảy ra khi double click vào thẻ HTML
3onchangeXảy ra khi giá trị (value) của thẻ HTML đổi. Thường dùng trong các đối thẻ form input
4onmouseoverXảy ra khi con trỏ chuột bắt đầu đi vào thẻ HTML
5onmouseoutXảy ra khi con trỏ chuột bắt đầu rời khỏi thẻ HTML
6onmouseenterTương tự như onmouseover
7onmouseleaveTương tự như onmouseout
8onmousemoveXảy ra khi con chuột di chuyển bên trong thẻ HTML
9onkeydownXảy ra khi gõ một phím bất kì vào ô input
10onloadXảy ra khi thẻ HTML bắt đầu chạy, nó giống như hàm khởi tạo trong lập trình hướng đối tượng.
11onkeyupXảy ra khi bạn gõ phím nhưng lúc bạn nhã phím ra sẽ được kích hoạt
12onkeypressXảy ra khi bạn nhấn môt phím vào ô input
14onblurXảy ra khi con trỏ chuột rời khỏi ô input
15oncopyXảy ra khi bạn copy nội dung của thẻ
16oncutXảy ra khi bạn cắt nội dung của thẻ
17onpasteXảy ra khi bạn dán nội dung vào thẻ

Ví dụ:

Viết chương trình khi người dùng copy nội dung của website thì thông báo là bạn đã copy thành công

<html>
  <body>
    <script language="javascript">
      // Hàm show kết quả
      function show_message()
      {
        alert("Bạn đã copy thành công");
      }
    </script>
    <h3>Hãy copy dòng chữ dưới đây:</h3>
    <div oncopy="show_message()">Chào mừng các bạn đến với website freetuts.net</div>
  </body>
</html>