Submit button trong form HTML là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 46

Submit Button

  • Nút phát lệnh và gửi dữ liệu đến trang xử lý
  • Mỗi form trong html chỉ có một nút submit

* Cấu trúc

<input type = "submit" name = "name" value = "value" />

* Ví dụ:

<form name = "myform" method = "post"  action = "#">
<input type = "submit" name = "dongy" value = "Đồng ý" />
</form>