Khái niệm, định nghĩa Switch là gì?

Khái niệm Switch:

thiết bị chuyển mạch để kết nối các đoạn mạng lại với nhau.
Switch có khả năng kết nối được nhiều segment lại với nhau tuỳ thuộc vào số cổng (port) trên Switch.
Switch cũng “học” thông tin của mạng thông qua các gói tin (packet) mà nó nhận được từ các máy trong mạng.
Switch sử dụng các thông tin này để xây dựng lên bảng Switch, bảng này cung cấp thông tin giúp các gói thông tin đến đúng địa chỉ.
Switch thường có 2 chức năng chính là chuyển các khung dữ liệu từ nguồn đến đích, và xây dựng các bảng Switch.

Nó là thiết bị được dùng vào việc định tuyến hay nói rõ hơn, thiết bị này sẽ dựa vào các thuật toán đã cài đặt sẵn, các thông số cho trong giao thức cụ thể và các tham số trong nguồn dữ liệu để xác định, tạo ra một đường nối tạm với một thiết bị khác rồi trung chuyển dữ liệu đi.

Như vậy, một switch có khả năng nối thẳng với các máy tính nguồn, đích hay các thiết bị nối-chuyển khác dùng chung một giao thức hay một kiến trúc. Trong thực tế, một bộ chuyển mạch không những có khả năng trung chuyển dữ liệu cho một cặp mối nối mà nó có thể tạo ra đường nối cho nhiều cặp và vận chuyển đồng thời các dữ liệu này đi. Ngoài ra, phương thức chuyển dữ liệu có thể theo kiểu song công (duplex – chuyển tín hiệu theo cả hai hướng).

Các loại switch.

Workgroup switch: Bộ chuyển mạch nhóm làm việc.
Segment switch:Bộ chuyển mạch nhánh mạng.
Backbone switch: Bộ chuyển mạch đường trục.

Workgroup switch

Là loại switch được thiết kế nhằm để nối trực tiếp các máy tính lại với nhau hình thành một mạng ngang hàng

Như vậy, tương ứng với một cổng của switch chỉ có một địa chỉ máy tính trong bảng dịa chỉ.

Vì thế, loại này không cần thiết phải có bộ nhớ lớn cũng như tốc độ xử lý cao, giá thành thấp hơn các loại khác.

Segment switch.

Segment switch nối các Hub hay workgroup switch lại với nhau, hình thành một liên mạng ở tầng hai.
Tương ứng với mỗi cổng trong trường hợp này sẽ có nhiều địa chỉ máy tính, vì thế bộ nhớ cần thiết phải đủ lớn.
Tốc độ xử lý đòi hỏi phải cao vì lượng thông tin xử lý tại switch là lớn.

Backbone switch.

Backbone switch nối kết các segment switch lại với nhau.
Trong trường hợp này, bộ nhớ và tốc độ xử lý của switch phải rất lớn để đủ chứa địa chỉ cho tất cả các máy tính trong toàn liên mạng và hoán chuyện kịp thời dữ liệu giữa các nhánh mạng.