Khái niệm, định nghĩa Teredo là gì?

Teredo là một công nghệ chuyển đổi IPv6, cho phép cấp phát địa chỉ và tự động “đào hầm” host-to-host cho các gói tin IPv6 (unicast) khi các host IPv6/IPv4 được đặt phía sau một hay nhiều địa chỉ NAT (network-address translation) IPv4.

Teredo đóng gói các gói tin IPv6 theo dạng gói tin IPv4 để chuyển tiếp qua các thiết bị NAT hỗ trợ IPv4 và mạng xương sống IPv4. Để vượt qua các NAT IPv4, các gói tin IPv6 được gửi qua giao thức UDP (User Datagram Protocol) IPv4.

Microsoft Windows 7 và Windows Vista được kích hoạt Teredo ở chế độ mặc định. Hurrican Electric cũng đã triển khai dịch vụ Teredo trên toàn cầu trong năm vừa qua.