Khái niệm, định nghĩa Thư viện Dispatch – PHP là gì?

Thư viện Dispatch là một PHP framework nhỏ. Nó không cung cấp cho bạn một thiết lập MVC đầy đủ, nhưng có thể định nghĩa quy định URL và phương pháp tốt hơn ứng dụng của bạn. Hoàn hảo cho các API, các trang web đơn giản hoặc nguyên mẫu:

// include the library
include 'dispatch.php';
// define your routes
get('/greet'function () {
    // render a view
    render('greet-form');
});
// post handler
post('/greet'function () {
    $name = from($_POST'name');
    // render a view while passing some locals
    render('greet-show'array('name' => $name));
});
// serve your site
dispatch();

Nếu kết hợp với một số frameworks ở đây, bạn có thể có một thiết lập thực sự mạnh mẽ và vô cùng nhẹ!

Theo vncore