Khái niệm, định nghĩa Thuộc tính Cellpadding trong table HTML là gì?

Thuộc tính Cellpadding là khoảng cách từ chữ trong ô đến đường viền của ô

Ví dụ: