Khái niệm, định nghĩa Thuộc tính Cellspacing trong table HTML là gì?

Thuộc tính Cellspacing là khoảng cách giữa các ô với nhau

Ví dụ: