Khái niệm, định nghĩa Thuộc tính controls của thẻ audio trong HTML5 là gì?

Thuộc tính controls chỉ định rằng các điều khiển âm thanh sẽ được hiển thị (chẳng hạn như nút play / pause, v.v …)