Khái niệm, định nghĩa Thuộc tính loop trong thẻ audio của HTML5 là gì?

Thuộc tính loop trong audio này được sử dụng để phát lại âm thanh mỗi khi nó kết thúc.

Ví dụ: