Thuộc tính placeholder là gì trong html?

01/May/2021 Lượt xem: 242

Thuộc tính placeholder là thuộc tính mới trong HTML5 dành cho thẻ input. Tác dụng của placeholder là cung cấp thêm thông tin cho người dùng, giúp họ biết cần nhập dữ liệu gì.

Nó sẽ hiển thị cho bạn một dòng hơi mờ, nhằm hướng dẫn người dùng nên làm gì. Nó không có giá trị như thẻ value, nó không thể truyền dữ liệu từ view sang controler để xử lý như thẻ value được. Được sử dụng rất nhiều trong hầu hết các website.

Code mẫu:

<form action=”#”>
<label>Họ tên:<input type=”text” name=”hoten” placeholder=”Điền đầy đủ họ tên”></label>
<label>Quê quán:<input type=”text” name=”quequan” placeholder=”Quê trong Chứng Minh Thư”></label>
<input type=”submit” value=”Gửi”>
</form>

* Kết quả

Họ tên: Quê quán: