Trừu tượng hóa dữ liệu là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 62

Trừ tượng hóa là quá trình đơn giản hóa một đối tượng mà trong đó chỉ bao gồm những đặc điểm quan tâm và bỏ qua những đặc điểm chi tiết nhỏ. Quá trình trừu tượng hóa dữ liệu giúp ta xác định được những thuộc tính, hành động nào của đối tượng cần thiết sử dụng cho chương trình.

Trừu tượng hóa dữ liệu là quá trình trừu tượng hóa một đối tượng một cách đủ thông tin để lưu vào hệ thống dữ liệu. Quá trình này rất giống với bộ phận phân tích hệ thống dữ liệu, lấy thông tin của khách hàng và trừu tượng hóa để đưa vào CSDL

Tóm lại: Trừu tượng hóa dữ liệu là quá trình tổ chức một bài toán phức tạp thành những đối tượng có cấu trúc chặt chẽ, trong đó các dữ liệu và hành động của đối tượng được định nghĩa. Trong đối tượng dữ liệu và hành động có sự gắn kết chặt chẽ với nhau.