Khái niệm, định nghĩa Tuples trong Python là gì?

Tuple là một kiểu dữ liệu bất biến chứa một danh sách các phần tử có thứ tự.

Một tuple trong nhiều trường hợp sẽ tương tự với 1 list. Có một sự khác biệt quan trọng nhất đó là tuple có thể sử dụng giống như key trong dictionaries và có thể như các phần tử trong sets, còn list thì không thể.