Khái niệm, định nghĩa VCD video là gì?

VCD video dựa trên định dạng MPEG 1 , bitrate 1150kbit và cỡ 352×240 (NTCS). Chất lượng thì mọi người biết rồi.