Khái niệm, định nghĩa Ví dụ hiển thị ngày và giờ hiện tại theo một định dạng cụ thể – Javascript là gì?

var today = new Date(),
day = today.getDay(),
daylist = [
"chủ nhật",
"Thứ hai",
"Thứ ba",
"Thứ tư",
"Thứ năm",
"Thứ sáu",
"Thứ bảy",
];
console.log("Hôm nay là: " + daylist[day]);

var hour = today.getHours();
var minute = today.getMinutes();
var second = today.getSeconds();
if (hour >= 12) {
var prepand = "PM";
hour = hour - 12;
} else {
var prepand = "AM";
}

console.log(
"Thời gian hiện tại: " +
hour +
":" +
minute +
":" +
second +
" " +
prepand
);