Khái niệm, định nghĩa Visual Basic.NET là gì?

Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2005. Trong Microsoft Visual Studio 2005, bạn có thể kết hợp các project (dự án) viết bằng các ngôn ngữ khác như C#, J#,… với VB2005.

VB2005 được chạy trên nền .NET Framework 2.0, khi đóng gói chương trình cũng cần bộ Framework này để chạy chương trình. Cũng như VB 6.0, VB2005 cũng là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Lịch sử

Microsoft Visual Basic. NET hay còn gọi là VB.NET được Microsoft phát triển từ cuối thập niên 1990 và ra phiên bản đầu vào năm 2002 (cùng với Visual C# và ASP.NET). Phiên bản mới nhất hiện nay là Visual Basic. NET 2015.

Cú pháp

Cũng như Visual Basic, chú thích trong Visual Basic.NET sử dụng dấu nháy đơn (‘), các lệnh trên cùng một dòng phân cách nhau bởi dấu hai chấm (:), và câu lệnh quá dài có thể nối xuống dòng dưới bằng dấu gạch dưới (_).

Một chương trình Visual Basic. NET mang tên “Hello, World”:

Đây là một loại chương trình cổ điển nhưng đầy đủ về mặt cú pháp thường dùng.

Kết quả xuất ra màn hình như sau:

Các câu lệnh trong thân chương trình

  • Từ Khoá ModuleEnd Module
Module có nghĩa là Đơn thể, một chương trình có thể chứa nhiều đơn thể. Từ khoá End Module là từ khoá kết thúc chương trình không giống, không như Pascal hoặc các ngôn ngữ khác như: C/C++, J#, Java. Visual Basic không cần có dấu phân cách giữa các câu lệnh, các câu lệnh phải nằm khác dòng.
  • Từ khoá SubEnd Sub
Sub (thủ tục) một chương trình có thể chứa một hoặc nhiều thủ tục. Thủ tục chính có mang hàm Main()Sub Main(). Hàm Main() của VB.NET là hàm bắt đầu của một chương trình. Khi viết chương trình VB.NET bạn phải đặt hàm Main() tại một “Sub chính” trong chương trình. nếu không đặt hàm Main() vào chương trình thì chương trình không thể chạy được. Có thể nói hàm Main() là đầu mối của chương trình.
End Sub là câu lệnh kết thúc thủ tục.
  • Câu lệnh Console.WriteLine()
Câu lệnh này dùng để xuất chuỗi ra màn hình cụ thể là chuỗi “Hello, World”.
  • Dấu nháy kép (“”)
Chuỗi ký tự trong Visual Basic. NET được rào trong dấu nháy kép (“”)
  • Câu lệnh Console.ReadLine()
Câu lệnh này dùng để đọc dữ liệu từ bàn phím

Câu lệnh này chờ khi bạn nhấn Enter để thoát khỏi màn hình Console (Màn hình của MS-DOS).

  • Các cú pháp khác:
Khai báo biến sử dụng hai từ khoá DimAs sau đó là kiểu dữ liệu. Ví dụ:

Trong đó: DimAs là từ khoá khai báo biến A và Integer (số tự nhiên) là kiểu dữ liệu.

Ví dụ chương trình

Chương trình tính diện tích chu vi hình chữ nhật