Khái niệm, định nghĩa z-index trong CSS là gì?

Khái niệm z-index

Thuộc tính z-index thiết lập thứ tự xếp chồng nhau của một thành phần vị trí.

Thứ tự chồng nhau được sắp xếp dựa theo giá trị số, thành phần HTML nào có chỉ số z-index cao hơn sẽ nằm trên, ngược lại sẽ nằm dưới, giá trị mặc định là 0.

Có thể sử dụng số âm.
Giá trị tốt nhất là không sử dụng đơn vị.

Chú ý: z-index chỉ làm việc cùng với thuộc tính position.

Cấu trúc

Với giá trị như sau:

Thuộc tínhgiá trịVí dụMô tả
z-indexautoz-index: auto;Tự động sắp xếp thứ tự chồng nhau cho thành phần, đây là dạng mặc định.
Giá trịz-index: 10;Sắp xếp thứ tự chồng nhau cho thành phần theo giá trị.
inheritz-index: inherit;Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).