VBScript là gì? Khái niệm, định nghĩa VBScript là gì? Khái niệm, định nghĩa