remote monitoring là gì

RMON (Remote Monitoring) là một đặc điểm kỹ thuật giám sát tiêu chuẩn cho phép màn hình mạng khác nhau và giao diện điều khiển các hệ thống trao đổi dữ liệu mạng theo dõi. RMON cung cấp quản trị mạng với sự tự do hơn trong việc lựa chọn  thiết bị thăm dò mạng giám sát và giao tiếp với các tính năng đáp ứng nhu cầu kết nối mạng riêng.

Một thực hiện RMON thường hoạt động trong một mô hình client / server.
Thiết bị giám sát (thường được gọi là “thăm dò” trong bối cảnh này) chứa các tác nhân phần mềm RMON thu thập thông tin và phân tích các gói dữ liệu. Các thiết bị thăm dò hoạt động như các máy chủ và các ứng dụng quản lý mạng mà giao tiếp với Manager hành động như Agent. Trong khi cả hai cấu hình đại lý và thu thập dữ liệu sử dụng SNMP , RMON được thiết kế để hoạt động khác biệt so với các hệ thống dựa trên SNMP khác:

• Thăm dò có trách nhiệm nhiều hơn cho thu thập dữ liệu và xử lý, làm giảm lưu lượng truy cập SNMP và xử lý tải của Agent

• Thông tin chỉ được chuyển đến các ứng dụng quản lý khi có yêu cầu, thay vì Poll và Aleart.

Một số đặc tính cơ bản của RMON như sau:

Điều hành ngoại tuyến

RMON cho phép một phần tử thăm dò thực hiện các công tác chẩn đoán và thu thập thông tin liên tục ngay cả  khi truyền thông với trạm  quản lí  không kết nối. Phần tử thăm dò cố  gắng thông báo với trạm  quản lí  khi có các điều kiện bất thường xảy ra. Tuy nhiên, khi xảy ra lỗi truyền  thông, phần tử  thăm dò lưu trữ  thông tin và truyền lại trạm quản lí khi kết nối được khôi phục.

Giám sát chủ động

Với RMON, thiết bị giám sát từ xa (phần tử thăm dò) có một nguồn tài nguyên để thực hiện chẩn đoán và lưu giữ  thông tin hiệu năng mạng. Vì vậy, phần tử  thăm dò có thể thông báo tới trạm quản lí  lỗi và lưu trữ  thông tin trạng thái về  lỗi. Thông tin này có thể  được chuyển tới trạm  quản lí  để  thực hiện các chẩn đoán xa hơn nhằm cách ly nguyên nhân lỗi.

Phát hiện và báo cáo lỗi

Phần tử  thăm dò có thể  được cấu hình nhằm nhận dạng các điều kiện lỗi và kiểm tra các lỗi. Khi một trong các điều kiện bị  vi phạm, sự  kiện được ghi lại và được thông báo tới các trạm quản lí theo một số cách thức khác nhau.

Dữ liệu gia tăng giá trị

Một khi thiết bị  giám sát từ  xa thể  hiện một nguồn tài nguyên mạng khác biệt với các chức năng  quản lí  mạng vì nó  được xác định trực tiếp từ  phần giám sát mạng, thiết bị giám sát từ  xa có thể  thêm các giá trị  vào dữ  liệu đã thu thập nhằm hỗ  trợ  các phần tử thăm dò đưa ra được các thông tin chính xác hơn tới thiết bị giám sát từ xa.

Đa quản lí

Một tổ chức có thể có nhiều trạm quản lí cho các đơn vị của tổ chức với các chức năng khác nhau nhằm cung cấp các thông tin tốt nhất để  khôi phục lỗi. Do môi trường đa quản lí  rất phổ  biến trong thực tế, các thiết bị  giám sát từ  xa cần có chức năng phân phối thông tin tài nguyên tới các trạm quản lí khác nhau.

Nguồn: It.die.vn

Similar Posts