hàm addslashes

Hàm addslashes ( $str ) này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, \) trong chuỗi $str.

hàm addslashes

Ví dụ:

echo addslashes ("Freetuts's a website learning online");
// Kết quả là Freetuts\'s a website learning online

Nguồn: it.die.vn

Similar Posts